CO JE VITA MELIOR A KAM SMĚŘUJE?

Od mala nás učili, že k základní slušnosti patří představit se.

Vita melior z. s. je nezisková organizace, která si předsevzala pomáhat lidem se zlepšováním kvality jejích životů. Náš cíl je proto ukotvený i v samotném názvu organizace.

Jak zlepšovat kvalitu života je otázka, která stála u zrodu naši organizace. Nakonec, po
dlouhých diskuzích jsme se přiklonili k podpoře a pomoci ve smyslu využití bio-psycho-
sociálně-spirituálního přístupu k člověku. Všichni členové spolku jsou si vědomí náročnosti
takto postaveného úkolu. Náš veřejný závazek naplňujeme v dílčích oblastech pomoci,
a to hlavně vůči jednotlivcům, kteří nemají na růžích ustláno.
Nedlouhá historie organizace neznamená, že by za jejími pracovnicemi a pracovníky
nezůstalo dílo pro potřebné na poli zlepšování života. Myšlenkový vývoj kolektivu
pracovníků a dobrovolníků směřuje k modifikacím a vývoji v uchopování původního
záměru bez toho, že by opouštěl zvolené principy. Není tajemstvím, že změny k lepšímu
většinou nelze dělat rychle. Ani naše organizace se nemůže vyhnout změnám, které
přináší čas a nové nároky. Stále sníme o společnosti, kde každý jednotlivec má rovné
příležitosti a přístup ke zdrojům potřebným k tomu, aby mohl žít plnohodnotný a šťastný
život. Věříme, že naše práce může přispět k vytváření takového prostředí i když jsme stále
malá organizace a ani do budoucna neplánujeme závratné rozšiřování.
To, co nám zůstává od začátku a považujeme to za naši společnou hodnotu, která
předcházela i založení naši organizace, je spolupráce s neformální skupinou „Boží milost“.
Skupina se zformovala již před patnácti lety zde v ČR, jejími členy jsou převážně
pravoslavní věřící ukrajinské národnosti, kterým není lhostejná chudoba v zemích, z nichž
se přestěhovali do České republiky. Skupina pomáhá již více než 15 let ve své původní
vlasti, momentálně zmítané válkou. Charitní aktivity se zformovaly do programu s názvem
Pomáháme 100 rodinám a zaměřujeme se hlavně na rodiny, které pečují o ležící
inkontinentní osoby a nemají dostatek finančních prostředků.
Cest k lepšímu životu vždy vede více. Žít obtížně svůj život klade nemalé nároky. Při tom
je důležité pochopení sebe sama, pochopení svého okolí, a v tomto kontextu nastoupit
hledání cest. Pak je možné nalezení té správné cesty k lepšímu životu. Zde je ale jedna
z hlavních podmínek úspěšné spolupráce. Člověk musí být ochoten hledat a my jsme
připraveni mu v tom pomáhat.
Pedagogické aktivity prošly od roku 2020 změnou. Naše malá nezisková organizace se
momentálně snaží poskytovat personalizované vzdělávací programy a podporu pro
dlouhodobě žijící ukrajinské migranty, s důrazem na zlepšení jejich jazykových dovedností,
profesního rozvoje a sociální integrace do místní komunity. Skrze individuální přístup a
úzkou spolupráci se členy komunity se snažíme poskytnout migrantům nástroje a znalosti
potřebné k úspěšnému zapojení do společnosti a dosažení jejich osobních cílů. Zde se
v naší práci prolíná výuka a poradenství, které jsme od založení organizace neupustili.
Vzhledem k tomu, že integrace cizinců probíhá v českém prostředí většinou na regionální
a lokální úrovni, tedy v místech pracovních aktivit a sídla migrantů, bývá kontakt
s prostředím různý a také dopady na znalost a osvojování jazyka českých reálií se liší.
V roce 2023 jsme byly na cestě hledání správné metodologie a připravujeme si didaktické
materiály, abych mohli v této práci pokračovat.
Na rozvoji organizace Vita melior nepracuje sami. Máme kolem sebe dobrovolníky,
podporovatele, sympatizanty a dárce. Chtěli bychom vám touto cestou vyjádřit naši
upřímnou vděčnost za vaši velkorysou podporu a spolupráci. Vaše dary a angažovanost
jsou klíčovými faktory, které nám umožňují dosahovat cílů, které jsme si stanovili a
naplňovat naši misi. Vaše finanční příspěvky a podpora nejenže nám poskytují potřebné
prostředky k provozu našich projektů, ale také nám dávají sílu a motivaci pokračovat ve
své práci s nadšením a odhodláním. Bez vaší podpory bychom nemohli dosáhnout toho,
co dnes dokážeme. Nejen finančními prostředky, ale i vaší osobní angažovaností a
spoluprací přispíváte k našemu úspěchu. Vaše rady, dovednosti a čas, který nám věnujete,
jsou neocenitelné. Společně tvoříme silný tým, který dokáže překonávat překážky a
dosahovat významných výsledků.

 

Zde naleznete výroční zprávu

Výroční zpráva Vita melior 2022