Rate this post

Konzultace k daňovému semináři který proběhl

2. 12. 2023 se konaly na stejné adrese Komunitní centrum Husitská, Husitská 114/74 Praha 3 – Žižkov 24. 2. 2024 od 13 hodin.

Účastníci kurzu měli několik možností, jak konzultovat své otázky ve vztahu k daňovému přiznání. První možnost byla přímo na semináři, kterou také několik uprchlíku využilo. Další možnost byla telefonická konzultace s paní lektorkou o otázkách daňové povinnosti. Tato možnost předpokládala určitou vyšší znalost Češtinu. I tato varianta byla v průběhu měsíců využita. Poslední možností byla osobní účast na konzultacích. Paní lektorka Ing. Věra Tarhajová nezapře i pedagogické nadání, které využila. Všichni účastníci konzultaci si své daňovém přiznání nakonec vyplnili samostatně. Paní lektorka byla hlasem v pozadí a poslední kontrolou správnosti dat.

Консультація щодо податкового семінару, який відбувся
2 грудня 2023 року, відбулися за тією ж адресою в Громадському центрі Гусіцка, Гусіцка 114/74 Прага 3 – Жижков 24 лютого 2024 року о 13:00.
Учасники мали кілька можливостей проконсультуватися з питань, що стосуються податкових декларацій. Перша можливість була безпосередньо на семінарі, якою також скористалися кілька біженців. Іншим варіантом була телефонна консультація з лектором з питань податкових зобов’язань. Цей варіант передбачав певний вищий рівень знання чеської мови. Цей варіант також використовувався протягом місяців. Останнім варіантом була особиста участь у консультаціях. Лектор інж. Віра Таргайова не заперечує своїх педагогічних талантів, якими вона скористалася. Всі учасники консультації в кінцевому підсумку самостійно заповнили свої податкові декларації. Лекторка була голосом на задньому плані і останньою перевіркою правильності даних.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *