Poděkování za pomoc

Vážení a milí příznivci Vita melior. Všem Vám děkujeme za podporu naší sbírky, která je primárně určena na pomoc ústavům a nemajetným rodinám pečujícím v domácím prostředí o své nemobilní příbuzné. Ležící babičku, dědečka nebo ležící mentálně i fyzicky hendikepované blízké. Příjemcem pomoci bude vždy jednotlivec, kterému se nedostává jednorázových hygienických pomůcek k řešení inkontinence. Hygienické pomůcky nakoupíme zde v ČR a odvezeme je koncem měsíce na Ukrajinu. Charitativní pomoc na Ukrajině je organizovaná společně s neformální Číst více…

Pozvánka na Rozpravu o lepším životě

Vážíme dárci a podporovatelé organizace Vita melior. Vážíme si  Vaši podpory. Dovolujeme si Vás pozvat na tematickou přednášku a zamyšlení se na tím, co to lepší život vlastně je. Jsme pozváni k dialogu s filosofkou Dr. Miloslavou Blažkovou. Sejdeme se 28. 9. 2022 v 11:15 hod v Indické restauraci, adresa Karlovo náměstí 17. Těšíme se na Vaši účast.

Autor: admin, před

Úspěšné ukončení projektu Kontinuita pomoci a podpory

Nadace ČEZ KP22/52170 Pomalu ukončujeme projekt Kontinuita pomoci a odpory, který byl podpořený z Nadace ČEZ příspěvkem ve výši 25 tisíc korun. Pomoc a podpora, která byla předmětem předkládané projektu, navazovala na již poskytovanou pomoc realizovanou převážně našimi dobrovolnicemi z řad integrovaných migrantů z Ukrajiny. Nezbytná potravinová pomoc, spodní prádlo, hygienické potřeby byly distribuovány po vyhodnocení potřebnosti žadatelů. Kolegyně tlumočily informace krajanům, poskytovaly nezbytné rady. Upozorňovaly na skutečnost, že pomoc ze strany úřadů v ČR Číst více…

Autor: admin, před

Pomozte těm, co pečují na Ukrajině, důstojně pečovat!

Název sbírky, která probíhala v rámci charitativního crowdfundingu Znesnaze21 sám napoví, kam má pomoc směřovat. Tak se i stalo. V období od 28.8. až 10.9. 2022 byly postupně obdarováni potřební, přesně jak jsme v rámci vyhlášení sbírky, která skončila 17. června, slíbili. První tři dny nás bylo více a jezdili jsme společně s ukrajinskými přáteli do předem známých rodin, kde byla potřeba předat ležícím seniorům inkontinenční pomůcky. Neformální skupina Boží pomoc zabezpečila z finančních darů Číst více…

Autor: admin, před

Pomozme pečujícím na Ukrajině důstojně pomáhat – poděkování dárcům

Vita melior děkuje všem dárcům, kteří přispěli na zlepšení pomoci těm lidem na Ukrajině, kteří to skutečně nejvíce potřebují. Díky vašim darům se podařilo naplnit již 50% sbírky prostředků, které umožňují pomáhat skutečně těm nejpotřebnějším z potřebných. Těm, kteří jsou tam, na místě, sami si pomoci nemohou a jsou často tou nejopomíjenější složkou společnosti. Děkujeme.

Seminář základů daňové gramotnosti v roce 2022

Jak napsat daňové přiznání? To bylo téma našeho prvního semináře tohoto typu v roce 2021. I přes pandemicky značně nepříznivé prostředí v celé naši společnosti, se seminář uskutečnil. Strach a obava z onemocnění se podepsaly na účasti. Nezasáhly ale do kvality, takže několik účastníků se již ptalo, kdy bude pokračování. I pro ně máme dobrou zprávu. (Pokračování textu…)

Jak napsat daňové přiznání? – seminář

Základy daňové gramotnosti cizinců v ČR – seminář 

Účelem připravovaného interaktivního semináře je seznámení účastníku s pravidly, která jsou potřebná pro zdárné odevzdání daňového přiznání. Způsob účetní agendy, kterou podnikatel vede, není rozhodující pro účast na semináři. Cílem semináře je přispět frekventantům k doplnění potřebných praktických vědomostí a dovedností pro naplnění deklarovaného účelu, kterým je odevzdání správně vyplněného daňového přiznání. (Pokračování textu…)

Kdo jsme?

Naše organizace VITA RE se zabývá pomocí rodičům a žákům s domácí výukou probíhající na základní škole, garancí domácí výuky a dalšími vzdělávacími aktivitami, kurzy, přednášky a webináře, probíhající online. Zajišťujeme domácí výuku a garanci všech předmětů ZŠ a některých SŠ v online prostředí se zapojením odpoledních výukových bloků v délce 90minut a dalšími metodami samostatné práce žáků. Naše výuka probíhá v online prostředí, a to synchronní i asynchronní formou, které společně tvoří základ pro Číst více…

MENS SANA IN CORPORE SANO – V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

Právě toto heslo si vzal za své jeden ze dvou zakladatelů Sokola – Miroslav Tyrš v únoru roku1862, když spolu s Jindřichem Fügnerem zakládali Obec Sokolskou. A tato slova jsou platná dodnes. Proto i Vita Melior vidí ve zlepšení fyzické koncice i zlepšení celkové kvality života, což je hlavním cílem spolku. V tuto chvíli připravujeme projekty, o nichž jsme přesvědčeni, že se stanou úspěšnou součástí naší mise. Všechno chce ale svůj čas, takže vás prosíme o trpělivost. Číst více…

Poradenství jako nástroj zlepšování kvality života

Podpora zlepšování života prostřednictvím poradenství. Není tajemstvím, že poradenství je odborná a specializovaná činnost zaměřená na pomoc lidem, kteří vnímají své obtíže z osobního pohledu, nebo jsou objektivně v nesnázích. V širším pojetí se jedná o důležitý obor, zkoumající lepší možnosti jak pomoci lidem. V poradenství zpravidla spolupracují odborníci z více oborů. Nejinak je tomu i u nás. Nabízíme individuální poradenství zaměřené na pochopení podstaty problému. Někdy je to cesta dlouhá, jindy se podaří pomerně Číst více…

Charitní sekce – pomoc a podpora na Ukrajině

V rámci charitních aktivit se podílíme na činnosti neformální skupiny pravoslavných věřících «Boží milost». Jedná se převážně o dobrovolné dobročinné akce na pomoc trpícím lidem. Dětem, starým lidem, sociálně slabým, nemocným nebo postiženým. Skupina Boží milost pomáhá na Ukrajině dlouhodobě. V domovech pro zdravotně postižené a v domovech pro seniory. Pomoc se také zaměřuje na jednotlivce. Organizace Boží milost podporuje děti a dospělé se zdravotním postižením, chudé rodiny, osamělé. Pomáhá také s úhradou léků a Číst více…

Doplnění vědomostí podpoří zlepšování života

Naše kurzy jsou připravené pro klienty, pro které je kolektivní vyučování překážkou ve vlastním vzdělávacím procesu. Snažíme se pomoci těm, kteří se nemohli pravidelně účastnit hodin tím, že vytváříme individuální kurzy upravené pro klienta podle jeho možností a schopností. Do kurzů zahrnujeme formy „převrácené třídy“, individuálního studia i online cvičení, tak aby každý klient mohl postupovat svým tempem a zároveň neztrácel kontakt s obsahem výuky. Součástí kurzů mohou být i výuková videa a jakákoli další forma Číst více…